Co je termosanace?

Termosanace je nejúčinnější známá metoda likvidace dřevokazného hmyzu.

Jedná se o osvědčenou metodu známou již od od 30. let 20. století, která se řídí německou normou pro ochranu dřeva DIN 68 800 část 4.

Dřevěné prvky stavby ohříváme horkým vzduchem v celém jejich průřezu na teplotu 55 °C po dobu minimálně 1 hodiny. Tím likvidujeme veškerý dřevokazný hmyz ve všech vývojových stadiích. Ve dřevě nezůstanou žádná živá vajíčka, larvy, kukly ani dospělí jedinci.

Na celý proces termosanace se podívejte na našem videu:

Jak pracujeme?

V případě, že dřevěné konstrukční prvky již nesplňují svoji mechanickou funkci, doporučujeme provést před samotnou termosanací nutné tesařské výměny a protézaci prvků.

Termosanací poté zajistíme komplexní likvidaci všech vývojových stadií dřevokazného hmyzu v dřevěných prvcích konstrukce. V průběhu termosanace pečlivě měříme teploty ve středu dřevěných prvků a v sanovaném prostoru.

Po úspěšném dokončení sanace byl všechen dřevokazný hmyz vyhuben a následně doporučujeme a provedeme preventivní chemické ošetření sanovaného objektu proti opětovnému napadení.

Nakonec vyhotovíme závěrečnou zprávu dokumentující průběh teplot během celého procesu a obsahující doporučení, která zaručí dlouhodobou vitalitu objektu.

Komu je termosanace určena?

Horkovzdušnou sanaci je možné použít na ošetření rodinných domů, chat a chalup, stodol, ale i památkově chráněných a historických objektů libovolného půdorysného rozsahu. Ostatně podívejte se sami:

Kde jsme již pomohli

Cena horkovzdušné sanace se odvíjí od doby ohřevu, která závisí na teplotě venkovního prostředí, velikosti sanovaného prostoru a průřezu sanovaných prvků. Celková doba ohřevu je zjišťována na základě numerické simulace.

Princip termosanace

Pro úspěšnou likvidaci biotických škůdců je nutné dřevěné konstrukční prvky ohřát v jejich středové části na teplotu 55 °C po dobu minimálně 60 minut. Likvidační teploty se dosahuje regulovaným vháněním horkého vzduchu o teplotě 80 – 120 °C po dobu několika hodin v závislosti na teplotě venkovního vzduchu, velikosti sanovaného prostoru a průřezů sanovaných dřevěných prvků.

likvidace-drevokazneho-hmyzu-01

Simulace ohřevu

Pomocí numerické simulace odhadujeme dobu nutnou pro ohřev dřevěných prvků stavby a vytváříme cenovou nabídku.

A. Průřez č. 1 – jedle (Abies alba)

Dle níže uvedených hodnot byla provedena simulace ohřevu průřezu jedlového prvku v programu Elmer, a to dle tabulkových materiálových charakteristik pro jedlové dřevo (Abies alba) při počáteční teplotě 20 °C, teplotě okolního vháněného vzduchu 90 °C a požadované teplotě prvku 55 °C. Teploty 55 °C je dle normy DIN 68800-4 nutné dosáhnout v celém průřezu konstrukčního prvku a pro bezpečnou likvidaci dřevokazného hmyzu je nutné ji udržet po dobu 1 hodiny. Simulace byla provedena pro čtyři základní případy uložení prvku v konstrukci.

Simulace ohřevu prvku 200 x 250 mm:

Případ č. 1 jedle – 3,63 hod.

Případ č. 2 jedle – 4,45 hod.

Případ č. 3 jedle – 4,52 hod.

Případ č. 4 jedle – 8,28 hod.

B. Průřez č. 2 – dub (Quercus petraea)

Za stejných podmínek byla provedena simulace ohřevu průřezu dubové prvku (Quercus petraea) o stejných rozměrech 200 x 250 mm. Hledaný čas, kdy teplota ve středu prvku dosáhne 55 °C, byl pro jednotlivé případy vypočten na 5,12 hod., 6,80 hod., 6,88 hod. a 12,03 hod. od začátku ohřívání dřevěného prvku. Pro celkovou dobu zahřívání průřezu je nutné připočíst další 1 celou hodinu.

Zadávané parametry:

Průřez č. 1 – jedle (Abies alba)

Průřez č. 2 – dub (Quercus petraea)

tabulka

Počáteční teplota dřeva před sanací:                20 °C

Okolní teplota prvku při termosanaci:              90 °C 

Požadovaná likvidační teplota ve dřevě:           55 °C

 

K modelování a simulaci ohřevu zadaných průřezů horkým vzduchem při termosanace používáme simulační software pro numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic a multifyzikálních problémů Elmer, k vizualizaci výsledků pak program ParaView.

Měření teplot při horkovzdušné sanaci

Klíčovým parametrem úspěšně provedené sanace je teplota.

V průběhu sanace měříme jak teplotu sanovaného konstrukčního prvku, tak i teplotu vzduchu v sanovaném prostoru. Termoelektrické snímače, měřící teplotu uvnitř dřeva, umisťujeme v geometrických středech prvků, abychom se ujistili, že bylo potřebné teploty dosaženo v celém jejich průřezu. Průměr otvoru pro umístění termoelektrického snímače je 6 mm.

Teplotu měříme v pravidelných intervalech a celý proces horkovzdušné sanace je tak průběžně monitorován a dokumentován.

Kromě online zpracovávaných záznamů průběhu teplot z termoelektrických snímačů používáme i termovizní kameru FLIR B425 pro snímání rozložení teplot na povrchu konstrukčních prvků a pro monitorování nežádoucích míst úniku tepla mimo objekt v průběhu sanace.

Rozmístění termoelektrických snímačů, tedy počet bodů měření, musí odpovídat velikosti a členitosti sanovaného prostoru. U prostoru do 200 m3 je dle normy stanoveno použití 6 bodů měření, pro každých dalších 200 m3 je nutné přidat minimálně další 2 body. Umístění snímačů je vždy zakresleno do výkresové dokumentace tak, aby byla umožněna průběžná kontrola teplot. Záznam teplot je součástí výstupní závěrečné zprávy a je dokladem o řádném provedení sanace.

Výhody a limity termosanace

Výhody:

 • komplexní sanace všech prvků konstrukcí v jednom procesu
 • sanace dřeva horkým vzduchem je nedestruktivní metodou
 • monitorování teplot v dřevěných prvcích i v sanovaném prostoru během celého procesu
 • doba sanace v rozmezí několika hodin
 • zachování konstrukce bez nutnosti nákladné rekonstrukce při zachování autentické hodnoty prvků
 • výsledná dokumentace průběhu teplot a celého procesu.

Limity:

 • z důvodu závislosti délky provádění sanace na teplotě venkovního prostředí, nedoporučujeme používat tuto metodu v zimních měsících
 • pokud to konstrukce objektu neumožnuje jinak, je nutné vytvořit stavebně-technické otvory pro umístění horkovzdušného potrubí na plášti budovy
 • sanaci není možné provádět v případě, kdy se v sanovaném prostoru nacházejí stavební materiály, které neodolávají vysokým teplotám
 • v méně přístupných místech (ohřev ze dvou stran) je nutné počítat s delší dobou ohřevu
 • není možné provádět lokální likvidaci dřevokazného hmyzu v trámu nebo části roubení, sanovat lze pouze celý uzavřený prostor, případně prostor rozdělený na menší části.

Jak probíhá termosanace

Postup prací při sanaci probíhá v těchto krocích:

 1. předsanační prohlídka objektu
 2. nájezd technologie, ustavení horkovzdušných agregátů
 3. montáž rozvodů horkovzdušného potrubí (v případě větší výšky vstupního otvoru nutno zřídit pomocnou konstrukci lešení pro vedení potrubí)
 4. zřízení dělicích tepelně – izolačních horizontálních nebo vertikálních předělů (pokud je to nutné)
 5. izolace míst možných úniků tepla (světlíky, arkýře, okna, ciferníky,…)
 6. instalace termoelektrických snímačů
 7. zřízení měřícího stanoviště
 8. vyhřívání prostoru a konstrukčních prvků – horkovzdušná sanace
 9. doporučujeme provedení preventivní chemické ochrany – proti opětovnému napadení
 10. demontáž zařízení a úklid.

Ze strany majitele objektu je pro sanaci nutné:

 • vyklizení a zpřístupnění sanovaného prostoru
 • vyčistění prostoru od hrubých nečistot (zbytky sena, slámy, asfaltové lepenky, papíru, ptačího trusu apod.)
 • odstranění předmětů náchylných k destrukci teplem (plastové kryty vypínačů apod.)
 • umožnění nájezdu termosanační techniky
 • zajištění elektrické přípojky 380 V, jištění 32 A, 5kolík.

Požární bezpečnost

Z důvodu požární bezpečnosti nesmí teplota horkého vzduchu v sanovaném prostoru překročit hodnotu 120 °C.  V případě, že se v sanovaném prostoru nacházejí konstrukčí prvky citlivé na působení vysokých teplot, probíhá vyhřívání při snížených teplotách v rozmezí 80 − 100 °C.

 Technické vybavení

Teploty 55 °C ve středové části prvků se dosahuje regulovaným vháněním horkého vzduchu o teplotě max. 120 °C po dobu několika hodin. Celková délka sanace je závislá na teplotě venkovního vzduchu, velikosti sanovaného prostoru a průřezů sanovaných dřevěných prvků. Horký vzduch se generuje ve speciálních horkovzdušných agregátech, které pomocí výkonných ventilátorů dopraví horký vzduch do sanovaného prostoru pomocí skládaného hliníkového potrubí o průměru 33 cm. Pro výrobu horkého vzduchu používáme zařízení Heimer o výkonu 12 500 m3 horkého vzduchu za hodinu a zařízení Nolting o výkonu 4 500 – 7 500 m3 horkého vzduchu za hodinu.

Chemická ochrana dřeva

Dřevo je díky svému přírodnímu původu materiálem, který přirozeně stárne a jež je nutné chránit před působením negativních vnějších vlivů. Kromě nutné konstrukční ochrany je nezbytné chránit dřevo před biotickými škůdci pomocí preventivní chemické ochrany. Provádíme ochranné a preventivní postřiky dřevěných konstrukcí účinnými, schválenými a doporučovanými insekticidními přípravky.

Prevence nového napadení

Doporučení pro zabránění nového napadení ošetřené dřevěné konstrukce:

 • provedení preventivní chemické ochrana vhodným insekticidním přípravkem ihned po horkovzdušné sanaci
 • pravidelné opakovaní preventivní chemické ochrany (přípravky mají deklarovanou životnost 3 – 5 let)
 • provedení technických a konstrukčních opatření vedoucích k ochraně dřeva před povětrnostními vlivy, zvýšenou relativní vlhkosti vzduchu ve stavbě a možností zatékání do krovové konstrukce
 • zamezení kondenzace vzdušné vlhkosti
 • dostatečné větrání sanovaného prostoru
 • v případě výměn nebo protézace prvků použití stavebního řeziva s odpovídající vlhkostí podle normy ČSN 73 2824-1 (Třídění dřeva podle penvosti- část 1: Jehličnaté řezivo), která povoluje vlhkost dřeva pro stavební konstrukce nejvýše 20 %. Dřevo o vyšší vlhkosti se stává atraktantem pro dřevokazný hmyz a houby.
likvidace-drevokazneho-hmyzu-02

Příklady: a) špatná ochrana dřevěné konstrukce, b) dobře udržovaná dřevěná konstrukce, c) nově vystavěná konstrukce.

 

 

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo