Zájemcům o naše služby v rámci finanční podpory nabízíme:

 • Odbornou pomoc s přípravou nebo zpracováním předprojektové a projektové dokumentace nezbytné pro podání žádosti o finanční podporu.
 • Vyhledání vhodného programu pro získáním finanční podpory z veřejných zdrojů nebo prostředků poskytovaných nadacemi.
 • Vypracování žádosti o podporu.

Poskytovatelé finanční podpory

1. Ministerstvo kultury

Ministerstvo kultury  poskytuje příspěvek na obnovu kulturní památky je-li na zachování kulturní památky mimořádný společenský zájem, je-li kulturní památka v havarijním stavu nezaviněném vlastníkem nebo je-li památka zařazena do některého ze specializovaných příspěvkových programů Ministerstva kultury.

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností – zachování a obnova nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Program záchrany architektonického dědictví – hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely, obranné městské a pevnostní systémy apod.

Havarijní program – zabezpečení naléhavých oprav památek, především odstranění havarijního stavu střechy a staticky narušených nosných konstrukcí a celkové stavební zajištění, vč. restaurátorských prací a na opravy krovů a střech.

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón – obnova kulturních památek ve vlastnictví měst, církví, právnických osob, fyzických osob a krajů.

Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny – obnova a zachování kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jakými jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky, boží muka apod.

Podpora pro památky UNESCO – 3 prioritní oblasti: tvorba management plánů, vědecko-výzkumné aktivity a prezentace, propagace a edukace statků UNESCO.

Program restaurování movitých kulturních památek
Kulturní aktivity v památkové péči – podpora veřejně prospěšných projektů předložených občanskými sdruženími, popř. dalšími subjekty, jejichž činnost napomáhá k ochraně nemovitého i movitého památkového fondu v ČR a k nejširší popularizaci péče o něj.

Podpora záchranných archeologických výzkumů
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví – finanční prostředky se poskytují muzeím, galeriím, případně dalším subjektům, které hospodaří se sbírkami muzejní povahy, Národnímu památkovému ústavu a dalším subjektům spravujícím kulturní památky, historické knižní fondy a další soubory předmětů náležející k movitému kulturnímu dědictví. Dále specializovaným pracovištím zřízeným při diecézních konzervátorských centrech Římskokatolické církve, jejichž zřizovatel uzavřel smlouvy s příslušnými pracovišti Národního památkového ústavu, vše podle pravidel uvedených ve vymezení jednotlivých částí programu.

Bližší informace o jednotlivých programech, předepsané formuláře žádostí, požadavky na přílohy a termíny pro podání žádosti poskytuje Ministerstvo kultury a jsou k dispozici též na internetových stránkách Ministerstva kultury. Při zpracovávání žádosti může vlastníkovi kulturní památky poskytnout bezplatnou odbornou pomoc také Národní památkový ústav, resp. jeho jednotlivá územní odborná pracoviště nebo úseky státní památkové péče na městských úřadech obcí s rozšířenou působností.

2. Obce, města a kraje

Obce, města nebo kraje poskytují příspěvky na základě odůvodněné, písemné žádosti vlastníka podle podmínek stanovených jednotlivými obcemi s rozšířenou působností, městy nebo kraji. Bližší informace lze nalézt na stránkách příslušných obcí nebo krajů.

Informace o odborech památkové péče a obcích s rozšířenou působností v jednotlivých krajích:

3.Další poskytovatelé

Mezi další poskytovatele podpory pro vlastníky, správce a uživatele kulturních památek a významných staveb patří:
Nadace Občanského fóra – Opomíjené památky a Památky a zdraví
Česko-německý fond budoucnosti – Obnova památek
Nadace ČEZ – Podpora regionů
Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského
Nadace Preciosa
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

a další viz portál ProPamátky.

Napište nám

Partneři

 • propamatky.cz
 • vsb-stavebni-ostrava
 • vsb-elektrotechnika
 • tu-zvolen
 • karlova-univerzita
 • elektrotechnika
 • fast
 • cvut-praha
 • univerzita-bratislava
 • univerita-zilina
 • mendelu
 • drevarsky-ustav-breznice
 • mbu
 • macro-praha
 • vta
 • msk
 • avo