Úvod Reference Sanace Termosanace presbyteria katedrály sv. Martina v Bratislavě

Termosanace presbyteria katedrály sv. Martina v Bratislavě

Datum: 8.8.2011

Katedrála sv. Martina v Bratislavě – Starém Městě. Představuje jeden z nejvýznamnějších a architektonicky nejcennějších chrámů na území Slovenské republiky a bývalého Uherska.

Gotická stavba vznikla ve 14. století na místě starší kaple a pozdější románské baziliky. Koncem 15. století nabyl chrám současného rozměru poté, co byla zahájena stavba dnešní svatyně. Po nákladné barokizaci v 17. století byly interiéry i exteriér kostela puristicky regotizován, čímž ztratil mnoho z cenného mobiliáře. Tuto současnou podobu si udržel do dnešních dní.

Dle zadání investora, Rimskokatolíckej církve – Bratislavském arcidiecézy, se předmětem horkovzdušné likvidace dřevokazného hmyzu staly na základě stavebně – technického průzkumu Ing. arch. Petera Krušinského Ph.D. a jeho týmu krovy nad presbyteriem (svatyní) katedrály, napadené aktivním dřevokazným hmyzem z čeledi  tesaříkovití (Cerambycidae). Z hlediska architektonického jsou obecně krovy nad katedrálou považovány za jedny z nejstarších a nejcennějších na Slovensku. Krovy nad oběma přístavbami věže jsou dendrochronologicky datovány do let 1423 – 25, krovy nad hlavním halovým trojlodím pocházejí z konce 30. let 15. století a krovy nad svatyní byly vztyčeny na přelomu 15. a 16. století. Tyto původní dřevěné krovy byly v průběhu staletí několikrát upravována, avšak nikdy neztratily svou autenticitu. Ta je ohrožena až od roku 1993, kdy byla prováděna výměna krytiny střechy a s tím i spojené drobné výměny destruovaných prvků. Touto výměnou se do krovů, především svatyně, dostaly i dřevokazným hmyzem napadené prvky, z nichž se hmyz přenesl i na zdravý pozdně gotický krov. Částečně se investor snažil o ochranu osekáním poškozených částí, tento postup se však minul účinkem.

Právě pro jejich autenticitu a snahu o jejich budoucí zachování, rozhodl se investor prací pro termosanaci, která zajistí likvidaci všech stádií dřevokazného hmyzu v napadených prvcích krovů.

Přípravné práce vlastní termosanace byly zahájeny dne 8. 8. 2011 příjezdem pracovníků zhotovitele  a termosanační techniky na místo sanace. Počasí oblačné, zatažené, teplota 23°C až 26°C. Pro potřeby upevnění horkovzdušného potrubí byly předem namontovány ke stěně presbyteria pomocné kotevní lešeňové věže. Vzhledem k rozsahu sanovaných a ošetřovaných prostor byly práce rozděleny do tří etap nahřívání – po třetinách délky krovů nad presbyteriem.

Před samotným zahájením termosanačních příprav byl prostor krovů objednatelem vyčištěn od všech předmětů a nečistot, které neodolávají teplotám vyšším než 80°C nebo by mohly způsobit nepříjemné víření. Zhotovitel provedl dodatečnou kontrolu tohoto vyklizení. Na místě byly ponechány objednatelem vypínače osvětlení, zásuvky a osvětlovací tělesa.

Součástí přípravných prací zhotovitele byla izolace všech okenních a dveřních otvorů izolací z ovčí vlny, která zabrání účinkům a únikům tepla.

Každé etapě termosanace předcházela odborná montáž rozvodů horkovzdušného hliníkového potrubí. K jejich uchycení a zabránění tak účinkům větru (na výšku takřka 22 m) sloužilo ukotvené lešení ve třech místech jižní fronty fasády presbyteria. Za pomocí lešení bylo vedeno potrubí přes 3 stávající světlíky do prostoru krovů presbyteria a zde svedeno pod nejníže položené konstrukční dřevěné prvky presbyteria, vazné trámy. Odtud bylo vedeno tak, aby vývody potrubí zajistily pravidelné a rovnoměrné proudění vháněného horkého vzduchu. Pro každou ze sanovaných etap sloužily pro vyhřívání 2 horkovzdušné přístroje – Heimer s výkonem 22 500 m3 horkého vzduchu za hodinu a Nolting s výkonem 7 500 m3/h.

Součástí přípravných prací jednotlivých etap termosanací byla i instalace přesných elektronických teplotních čidel (tzv. termočlánků) vyrobených společností HBM měřící technika s.r.o. Tyto teplotní čidla slouží zhotoviteli pro aktuální a online sledování změn teploty v sanovaném prostoru a materiálu z bezpečné vzdálenosti od horkého prostoru. Pomocí informací z těchto termočlánků je technik zhotovitele schopen sledovat změny teploty a na jejich základě rozhodovat o případné regulaci strojů a potrubí v interiéru krovů. Instalace termočlánků probíhá do předem předvrtaných tenkých dírek až do samotného středu dřevěného prvku, do nejchladnějšího a nejhůře teplu přístupnému místu. Okolí termočlánku se pečlivě zaizoluje ovčí vlnou tak, aby bylo zamezeno znehodnocení výsledků měření okolním horkým vzduchem prostředí. Schémata rozmístění jednotlivých termočlánků viz. schéma u jednotlivých etap termosanací.

Pro zjišťování vlivu prudce zahřátého prostředí na historické dřevěné konstrukce, byly na některá vybraná místa instalovány elektronické tenzometry – přístroje na měření rozpínavosti a smršťování (změny délky). Tyto tenzometry byly namontovány především přes stávající praskliny ve dřevě a na tesařských spojích dřevěných prvků, aby bylo možno sledovat jak se tyto detaily v zahřátém prostředí chovají.  Díky nim je možno dokázat, že zahřívání dřevěných konstrukcí nemá větší vliv na jejich vlastnosti. Ne větší, než působení větru, který se opírá o plochu střechy.

Závěrem přípravných prací byly na vybraná místa dřevěných prvků krovů nad presbyteriem instalovány dřevěné referenční vzorky se zahlodanými živými jedinci dřevokazného hmyzu – tesaříka krovového (Hylotrupes bajulus). Pro každou ze tří etap bylo nachystáno a nainstalováno 5 referenčních vzorků a jeden kontrolní. Celkem tedy 15 ks ref. vzorků a 3 ks kontrolních. Přípravu, instalaci a následné vyhodnocení účinků termosanace na referenční vzorky provedla nezávislá laboratoř Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského, Praha s. p.  v Březnici pod vedením Ing. Anny Součkové – vedoucí Výrobkové zkušební laboratoře. Výsledky viz. samostatná příloha technické zprávy.

Vlastní termosanace jednotlivých etap byly zahájeny spuštěním obou horkovzdušných přístrojů a jejich postupnou regulací dle místních podmínek. Spolu se spuštěním strojů a vháněním horkého vzduchu do sanovaného prostoru bylo zapnuto i online měření a sledování teploty v zájmovém prostoru a měření rozpínavosti pomocí elektronických tenzometrů. V pravidelných intervalech probíhaly vizuální kontroly sanovaného prostoru. Nahřívání bylo ukončeno vypnutím strojů až všechny sledované elektronické termočlánky dosáhly teploty 55°C min. po dobu 1 hodiny. Teprve tehdy je možno prohlásit termosanaci za úspěšně provedenou. Průběh každé etapy byl pro názornost sledován termovizní kamerou (typ FLIR B425), aby byly odhaleny sebemenší úniky tepla a změny teploty okolních konstrukcí při sanovaném prostoru.

Všechny tři etapy se podařilo zasanovat v průměru za 17h (každou). Na všech místech bylo dosaženo požadované hodnoty minimálně 55°C alespoň po dobu jedné hodiny a je možno celou termosanaci označit za úspěšně provedenou.

Po skončení vlastní termosanace všech tří etap bylo dne 12. 6. 2011 zahájeno vyvětrání objektu a demontáž horkovzdušného potrubí. Demontována byla veškerá izolace, termofolie a elektronická měřidla.

Jako prevence před případným novým napadením ošetřeného dřeva byla na základě objednávky investora provedena ochranná insekticidní impregnace nástřikem všech sanovaných dřevěných konstrukcí krovů nad presbyteriem přípravkem Bochemit Optimal – bezbarvý . Tento širokospektrální koncentrovaný fungicidní a insekticidní vodou ředitelný přípravek  je určený pro dlouhodobou preventivní ochranu, se zvýšenou odolností proti vymývání ze dřeva. Obsahuje účinné složky Cypermethrin (0,1 %),  Alkylbenzyldimetylamonium chlorid (20 %), Propiconazol (0,3% ) a Tebuconazol (0,3% ). Ředěn byl dle návodu v poměru 1:6 – 1:9.

Na základě hodnot teplot z elektronických termočlánků uvedených v tabulce č. 1, 3 a 5 můžeme konstatovat úspěšné splnění zadaného úkolu – to znamená, že na všech měřených místech byla dosažena teplota 55°C dostatečně dlouho a veškerý aktivní dřevokazný hmyz můžeme prohlásit za uhynulý. Tuto skutečnost potvrzuje zpráva Ing. Anny Součkové z Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského, Praha s. p.

Provedený preventivní nátěr zajistí ochranu před opětovným napadením ošetřených dřevěných konstrukcí.

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo