Zájemcům o naše služby nabízíme:

 • Odbornou pomoc s přípravou nebo zpracováním dokumentace nezbytné pro podání žádosti o finanční podporu.
 • Vyhledání vhodného programu pro získáním finanční podpory z veřejných zdrojů nebo prostředků poskytovaných nadacemi.

Poskytovatelé finanční podpory

1. Ministerstvo kultury

Ministerstvo kultury poskytuje příspěvek na obnovu, je-li na zachování kulturní památky mimořádný společenský zájem, je-li kulturní památka v havarijním stavu nezaviněném vlastníkem nebo je-li památka zařazena do některého ze specializovaných příspěvkových programů Ministerstva kultury.

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Program je určen na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.). Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky.

Podpora pro památky UNESCO

Program je určen pro památky zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO a památky, u kterých byl podán návrh na nominaci na Seznam UNESCO (tzv. Národní indikativní seznam). V rámci zásad pro čerpání finančních prostředků z tohoto programu byly vytvořeny tři prioritní oblasti:

 • Tvorba management plánů a nominačních dokumentací
 • Vědecko-výzkumné aktivity prohlubující poznání o historii a hodnotách památek
 • Prezentace, propagace a edukace statků UNESCO.

Dotace na projekty uvedeného zaměření jsou administrovány odborem památkové péče MK ČR.

Havarijní program

Prostředky jsou určeny na záchranu nemovitých kulturních památek v havarijním technickém stavu, zejména na jejich statické a celkové stavební zajištění, včetně restaurátorských prací, a na opravy krovů a střech (včetně opravy nebo provedení klempířských a zámečnických prací, komínů a hlavní římsy budovy).

Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Nástroj k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Finanční příspěvky mohou být poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky.

Program záchrany architektonického dědictví

Záchrana a zachování kulturních památek nebo těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky. Programem je podporována obnova kulturních památek tvořících nejcennější součást našeho architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely apod. Zamýšlené práce musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo záchraně těch jejich částí, které tvoří podstatu kulturní památky. Vlastník památky musí svou žádost předem projednat na příslušném územním odborném pracovišti NPÚ, a jde-li o národní kulturní památku, na ústředním pracovišti NPÚ, součástí žádosti podávané na odbor památkové péče Ministerstva kultury je i vyjádření k žádosti od příslušného krajského úřadu, popř. MHMP, jako orgánu státní památkové péče.

Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny

Program je určen na podporu obnovy a zachování nemovitých kulturních památek, zejména památek lidové architektury, např. zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky, boží muka, ale i ve prospěch obnovy a zachování venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, technických děl, soch a pomníků, zahrad apod., které se nacházejí na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných památkových zón.

Program restaurování movitých kulturních památek

Finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely.

Kulturní aktivity v památkové péči 

Program umožňuje finančně podporovat veřejně prospěšné projekty předložené spolky, popř. dalšími subjekty, jejichž činnost napomáhá k ochraně nemovitého i movitého památkového fondu  v ČR a k nejširší popularizaci péče o něj.

Podpora záchranných archeologických výzkumů

Program byl zřízen na podporu provádění záchranných archeologických výzkumů příspěvkovými organizacemi ministerstva kultury.

Bližší informace o jednotlivých programech, předepsané formuláře žádostí, požadavky na přílohy a termíny pro podání žádosti poskytuje Ministerstvo kultury a jsou k dispozici též na internetových stránkách Ministerstva kultury. Při zpracovávání žádosti může vlastníkovi kulturní památky poskytnout bezplatnou odbornou pomoc také Národní památkový ústav, resp. jeho jednotlivá územní odborná pracoviště nebo úseky státní památkové péče na městských úřadech obcí s rozšířenou působností.

2. Obce, města a kraje

Obce, města nebo kraje poskytují příspěvky na základě odůvodněné, písemné žádosti vlastníka podle podmínek stanovených jednotlivými obcemi s rozšířenou působností, městy nebo kraji. Bližší informace lze nalézt na stránkách příslušných obcí nebo krajů.

Informace o odborech památkové péče a obcích s rozšířenou působností v jednotlivých krajích:

3.Další poskytovatelé

Poskytovatelé podpory pro vlastníky, správce a uživatele kulturních památek a významných staveb:
Nadace Občanského fóra – Opomíjené památky a Památky a zdraví
Česko-německý fond budoucnosti – Obnova památek
Nadace ČEZ – Podpora regionů
Nadace pro obnovu církevních památek
Nadace Preciosa

a další viz portál ProPamátky.

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo