Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015

V rámci programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 se nám podařilo získat podporu pro projekt „Záchrana dřevěných prvků konstrukcí historických objektů v Moravskoslezském kraji proti dřevokazným houbám“, na kterém jsme spolupracovali s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd ČR, v. v. i.  Projekt byl zaměřen na výzkum a transfer znalostí v oblasti možností likvidace dřevokazných hub způsobujících v napadených objektech rozsáhlé škody a ohrožujících zdraví obyvatel.

Termín zahájení 1. 4. 2015, termín ukončení 31. 8. 2016.

Celková plánovaná výše nákladů 390 000 Kč, výše dotace 273 000 Kč.

Výsledek obrázku pro moravskoslezsky kraj logo   mbu

 

Popis realizace projektu s uvedením jeho výstupů a celkového zhodnocení

Cílem projektu bylo provedení mikrobiologického posouzení nového přípravku na ochranu dřeva proti dřevokazným houbám, s důrazem na dřevomorku domácí (Serpula lacrymans L.), která je velmi rozšířeným biotickým činitelem znehodnocujícím prvky dřevěných konstrukcí nejen historických staveb, ale také nebezpečným alergenem pro člověka.

Na začátku projektu byla zpracována podrobná rešerše (včetně patentové) v současnosti používaných přípravků a zpracován návrh laboratorních pokusů. Jako materiál pro testy bylo zvoleno smrkové dřevo. Testy prokázaly, že nový přípravek má výrazný inhibiční účinek, a proto byla dále zkoumána minimální nutná koncentrace účinných složek přípravku a také další modifikace pro zlepšení penetračních vlastností a adheze k povrchu. Současně s experimenty pokračoval výzkum v oblasti  nejvhodnějšího způsobu aplikace přípravku, zkoumání ložisek dřevokazné houby   in-situ 5 napadených objektů v MS kraji (ve spolupráci s Biskupstvím ostravsko-opavským) a odběry vzorků, nezbytné pro určení druhu napadení.

Vzhledem k časové náročnosti prováděných experimentů a kontaminaci části vzorků došlo k neočekávanému posunu prací a nebylo možné testovaný přípravek aplikovat v reálných podmínkách. I přesto byly hlavní cíle projektu – testování přípravku a optimalizace složení a podmínek aplikace – splněny a výstupy projektu výrazně posunuly nejen znalosti o fungicidních účincích nového přípravku ale i možnosti jeho uplatnění  při ochraně kulturního dědictví. V dalších fázích vývoje produktu a jeho uvedení na trh navážeme na výsledky tohoto projektu, bez něhož by byl postup prací výrazně zpomalen.

Podpora projektu umožnila ještě rozšířit naši spolupráci s odborníky z MBÚ AV ČR, v.v.i., a poskytla příležitost spojit naše praktické zkušenosti za sanace objektů a jejich teoretické znalosti i špičkové laboratorní vybavení. Výsledky spolupráce byly prezentovány na dvou seminářích a jsou zahrnuty v diplomové práci úspěšně obhájené na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.

Komentovat:

Partneři

 • propamatky.cz
 • vsb-stavebni-ostrava
 • vsb-elektrotechnika
 • tu-zvolen
 • karlova-univerzita
 • elektrotechnika
 • fast
 • cvut-praha
 • univerzita-bratislava
 • univerita-zilina
 • mendelu
 • drevarsky-ustav-breznice
 • mbu
 • macro-praha
 • vta
 • msk
 • avo